POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia Ogólne

A. Polityka prywatności oparta na RODO -Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

II. Administrator Danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych jest SPRZEDAWCA- ZUZAPP Mirosław Masłowski ,
miejsce prowadzenia działalności: Ul. Jałowcowa 22 Białystok, wpisany do Ewidencji Działalności
Gospodarczej , NIP 542-238-30-03, REGON 380270280, adres poczty elektronicznej:
biuro@paniogrodnik.pl, numer telefonu: (+48) 503 911 331.

2. SPRZEDAWCA jest administratorem Danych osobowych swoich Klientów lub Konsumentów.
Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy .
Twoje Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

3. Podanie Danych osobowych przez Konsumenta lub Klienta w naszym Sklepie Internetowym
paniogrodnik.pl - jest dobrowolne, ale jednakże konieczne z uwagi na określone funkcje
naszego sklepu, a przede wszystkim do złożenia zamówienia i jego finalizacji (zawarcia i
wykonania Umowy Sprzedaży).

III. Zarządzanie i Zabezpieczenie Danych osobowych

1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Danych osobowych. W tym celu
używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Ochrona Danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Dane osobowe podawane w formularzu podczas rejestracji lub dokonywania zakupów są
traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania ,a także prawidłowej realizacji Usług
świadczonych drogą elektroniczną.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich Danych osobowych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do
retencji danych.

6. Usunięcie Danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź też wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie Danych osobowych.

7. SPRZEDAWCA nie udostępniania Danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym
na podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane Osobowe takie jak numer telefonu mogą być udostępniane przewoźnikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.

9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo :


- dostępu do danych

- sprostowania danych

- przeniesienia danych osobowych

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę prywatności m. in. z następujących ważnych
powodów:

1. Zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych,
prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa
konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu
danych.

2. Rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii
internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub
technicznych, mające wpływ na zakres Polityki prywatności.


3. W przypadku zaistnienia zmian prawnych obowiązujących w dotychczasowej Polityce
prywatności - Administrator każdorazowo na stronie sklepu internetowego umieści taką
informację. Z chwilą zmian prawnych Polityki prywatności nowa jej wersja będzie się
pojawiać z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.