1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA
4.A. DOSTAWA
4.B. PŁATNOŚĆ
5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:


1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.


1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m. in informacje o
Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
www.paniogrodnik.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCAMirosław Masłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zuzapp
Mirosław Masłowski , NIP 542-238-30-03, REGON 380270280 , adres poczty elektronicznej:
biuro@paniogrodnik.pl, numer telefonu: (+48) 503 911 331 (opłata jak za połączenie standardowe - wg.
cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCAMirosław Masłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zuzapp
Mirosław Masłowski , NIP 542-238-30-03, REGON 380270280 , adres poczty elektronicznej:
biuro@paniogrodnik.pl, numer telefonu: (+48) 503 911 331 (opłata jak za połączenie standardowe - wg.
cennika właściwego operatora).
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę
paniogrodnik.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i
uwzględnieniem jego interesów.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez KLIENTÓW ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem , o którym jest mowa w ustawie o prawach konsumenta-
Ustawa z dnia 30.maja 2014 r o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z roku 2014 poz.827 z
późniejszymi zmianami)


2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:


Zuzapp Mirosław Masłowski
Ul. Jałowcowa 22 15-810 Białystok
NIP 542 238 30 03
REGON 380270280
Adres poczty elektronicznej
biuro@paniogrodnik.pl
Adres strony internetowej
paniogrodnik.pl
Numer telefonu
503 911 331 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto KLIENTA w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający KLIENTOM złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu.
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1280x800 pikseli;
2.6.4. Zalecana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną

obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 16 lub nowszej.
2.7. KLIENT obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Strona paniogrodnik.pl służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie
SPRZEDAWCY
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta KLIENTA w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.6.1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o
której mowa w niniejszym regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail).KLIENT składa takie
oświadczenie na adres biuro@paniogrodnik.pl . SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień
produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego regulaminu.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

4.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatek VAT . Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w
trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „płatności”
pod adresem: www.paniogrodnik.pl
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez
KLIENTA Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez KLIENTA
Zamówienia.
4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na
stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane
KLIENTOWI komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer
telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola „zamawiam”
4.6. Po złożeniu Zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje
Zamówienie do realizacji . Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje
przez przesłanie KLIENTOWI stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – KLIENT ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować
się wyświetlanymi KLIENTOWI komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu

internetowego.
4.8. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż
w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

4. A PŁATNOŚĆ

4.A.1. SPRZEDAWCA udostępnia następujące sposoby płatności:
4.A.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego SPRZEDAWCY wskazane są na stronie
Sklepu, oraz w wiadomości e-mail przesłanej do KLIENTA po złożeniu Zamówienia).
4.A.3 Za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.B.DOSTAWA

4.B.1 SPRZEDAWCA dostarczy Produkty za pośrednictwem Pocztex Poczta Polska
4.B.2 Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.B.3 Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są
dostępne na stronie Sklepu internetowego.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca
2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia
PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ,
SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
5.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie
przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od
umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza zwrotu- odstąpienia od umowy .Skorzystanie ze
wzoru nie jest obowiązkowe.
5.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści
oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
5. 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich
części.
5.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
5.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą
elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@paniogrodnik.pl .Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Zuzapp
Mirosław Masłowski ul. Jałowcowa 22 15-810 Białystok. SPRZEDAWCA za pośrednictwem
korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.

5.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
5.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
5.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy .
5.11. NIE PRZYJMUJEMY ZWROTÓW ZA POBRANIEM
5.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze,powinien wyrazić
zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o
odstąpieniu od umowy.
5.12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania PRODUKTU.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
6.2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz. 121) w tym m. in. art.
556 – 576.
6.3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest
wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność
produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które
produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez
SPRZEDAWCĘ lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,
została wydana kupującemu w stanie niezupełnym ,Z kolei wada prawna może polegać na tym, że
kupiony przez KLIENTA towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia
właściwego organu.
6.4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do SPRZEDAWCY reklamację z tytułu rękojmi i
zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
6.5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować
inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6.6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego

żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
6.7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji
KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny
sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
6.8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej
niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć
mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu
wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
6.9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona
w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje
domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej
sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia
wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania
towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
6.10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to
pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na
osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail
biuro@paniogrodnik.pl
6.11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia,a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie
KLIENTA, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6.12. Prowadzący sklep internetowy www.paniogrodnik.pl nie jest producentem towarów.
6.13. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres
Zuzapp Mirosław Masłowski ul. Jałowcowa 22 15-810 Białystok.
6.14. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną
zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.
6.15. KLIENCI mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.paniogrodnik.pl oraz jest
dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KLIENTA będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http: //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. KLIENT będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25
ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra
sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr113, poz. 1214).

7.2.2. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze
zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji
prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na
stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. KLIENT może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między KLIENTEM, a
SPRZEDAWCĄ, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.
in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez
Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. Dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
8.1 Nasza firma może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO, dane te pozyskiwane są od klientów.
8.2 Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ
bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
8.3 Administratorem danych jest firmaZUZAPP Mirosław Masłowski , miejsce prowadzenia działalności:
Ul. Jałowcowa 22 Białystok, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej , NIP 542-238-30-03,
REGON 380270280, adres poczty elektronicznej: www.paniogrodnik.pl, numer telefonu: (+48) 503
911 331, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkownika.
8.4 Dane są przechowywane na czas nieokreślony, związane jest to z prowadzeniem polityki rabatowej,
szykowanie ofert specjalnych dla klientów.
8.5 Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.
8.6 Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
8.7 Zuzapp Mirosław Masłowski jako administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy
związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego
zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Nasz sklep
paniogrodnik.pl nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2018